БИВ Пирамида ДООЕЛ с.Звегор Делчево

2024 година

Извештаи од спроведени надзори:

Регистрирање на програмски сервиси; Употреба на јазик

Редовен програмски надзор  Бив Пирамида – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 12.03.2024

Редовен програмски надзор  Бив Пирамида – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 12.03.2024


2023 година

2021 година

2020 година

2019 година

2018 година

2016 година

2015 година

 2014 година

 Accessibility

Accessibility