Електронски медиуми

ПРАВИЛНИЦИ И ДР. ПОДЗАКОНСКИ АКТИ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИТЕ МЕДИУМИ ПРАВИЛНИЦИ: 31.10.2023г. – Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио … […]

Останато

ПРИРАЧНИЦИ Прирачник за создавање пазарни услови за одржлив економски раст на медиумската индустрија и фер конкуренција Прирачник за оценување на медиумскиот плурализам (внатрешен плурализам)Accessibility

Accessibility