Mediat Elektronike

RREGULLORE ETJ. AKTE NËNLIGJORE PRË MEDIAT ELEKTRONIKE Elektronike Rregullore: 31.10.2023 – Rregullore Për kushtet minimale teknike, hapësinore, financiare dhe kadrovike për marrjen e lejes për … […]

Тjetër

DORACAKËT  Doracak për krijimin e kushteve të tregut për rritje të qëndrueshme ekonomike të industrisë mediatike dhe konkurencës së drejtë Doracak për vlerësimin e pluralizmit … […]Accessibility

Accessibility