Преглед на прекршочни постапки

Прекршочни постапки согласно Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Законот за медиуми Преглед со постапки за порамнување/прекршочни постапки за 2022/2023 година може да се … […]

Преглед на прекршочни постапки

Прегледот на поднесени барања за поведување на прекршочни постапки и постапки за порамнување во 2021 година може да се преземе на следниот линк (ажурирано на … […]Accessibility

Accessibility