Преглед на прекршочни постапки

Прекршочни постапки согласно Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Законот за медиуми Преглед со постапки за порамнување/прекршочни постапки за 2022/2023 година може да се … […]

Преглед на прекршочни постапки

Прегледот на постапки за порамнување на прекршочни постапки по ЗАВМУ против ОЈЕКМ за 2024 година може да се преземе на следниот линк (ажурирано на 02.07.2024 … […]Accessibility

Accessibility