1

Прегледи на прекршочни постапки

Прекршочни постапки согласно Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Законот за медиуми

Преглед со постапки за порамнување/прекршочни постапки за 2018/2019 година може да се преземе на следниот линк (ажурирано на 08.06.2021 година)

Прегледот на поднесени барања за поведување на прекршочни постапки за 2015 и 2016 година може да се преземе на следниот линк (ажурирано на 27.07.2016 година)

 

Прекршочни постапки согласно Изборниот законик

Прегледот на прекршочни постапки за Предвремените парламентарни избори 2020 година може да се преземе на следниот линк  (ажурирано на 23.09.2020 година)

Прегледот на поведени прекршочни постапки против радиодифузерите за Локални избори (октомври, 2017 година) може да се преземе на следниот линк (ажуриран на 15.01.2019 година)

Прегледот на поведени прекршочни постапки против радиодифузерите за Предвремените парламентарни избори (декември, 2016 година) може да се преземе на следниот линк (ажурирано на 19.04.2019 година)

 

 

 

 
Преглед на прекршочни постапки

Прегледот на постапки за порамнување/прекршочни постапки против Оператори на јавна електронска комуникациска мрежа за 2022 година може да се преземе на следниот линк (ажурирано на 05.12.2022) 

Прегледот на постапки за порамнување/прекршочни постапки против Оператори на јавна електронска комуникациска мрежа за 2021 година може да се преземе на следниот линк (ажурирано на 11.08.2021) 

Прегледот на поднесени барања за поведување на прекршочни постапки и постапки за порамнување во 2018 и 2019 година може да се преземе на следниот линк  (ажурирано на 09.07.2019 година)

Прегледот на поднесени барања за поведување на прекршочни постапки во 2015 година може да се преземе на следниот линк  (ажурирано на 05.04.2016 година)

Прегледот на успешно спроведени постапки за порамнување во 2014 и 2015 година може да се преземе на следниот линк (ажурирано на 10.12.2015 година)