Застапници на права

На територијата на Република Македонија дејствуваат овластени застапници за склучување на договори за реемитување на програмски сервиси во јавните електронски комуникациски мрежи и застапници на … […]Accessibility

Accessibility