Përfaqësuesit e të drejtave

Në territorin e Republikës së Maqedonisë veprojnë përfaqësues të autorizuar për lidhjen e kontratave të riemetimit të serviseve programore në rrjetet publike të komunikimit,  për … […]Accessibility

Accessibility