Седница бр.42 – 26.12.2017

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 42-та седница ја закажува за 26.12.2017 (вторник) со почеток во 13:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 1. Усвојување на Предлог-записник од 41-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 22.12.2017 година.
 2. Предлог-годишен план за вршење програмски надзор во 2018 година.
 3. Предлог-годишен план за вршење административен надзор во 2018 година.
 4. Предлог-програма за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2018 година (со Предлог-програма на планирани активности и Предлог-финансиски план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2018 година).
 5. Предлог-одлука за одбивање на Писменото барање од заинтересираната страна за донесување одлука за објавување на јавен конкурс за доделување на дозвола за радио емитување на територијата на град Скопје.
 6. Предлог-одлука за одбивање на Писменото барање од заинтересираната страна за донесување одлука за објавување на јавен конкурс за доделување на дозвола за радио емитување на подрачјето на општина Струмица.
 7. Информација за Универзитетското радио „СТУДЕНТ ФМ 92,9“, со Предлог-Заклучок .
 8. Разно.Седница бр.43 – 28.12.2017

Д Н Е В Е Н     Р Е Д
 1. Усвојување на Предлог-записник од 42-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 21.12.2017 година.
 2. Предлог-годишен план за јавни набавки во 2018 година на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
 3. Предлог-одлука за набавка на адвокатски услуги од адвокатско друштво/канцеларија за 2018 година.
 4. Предлог-одлука за претплата на „Службен весник на Република Македонија“ за 2018 година, во печатена форма.
 5. Предлог-правилник за заштита од пожари и експлозии на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
 6. Разно.Седница бр.41 – 22.12.2017

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 41-та седница ја закажува за 22.12.2017 (петок) со почеток во 11:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 1. Усвојување на Предлог-записник од 40-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 05.12.2017 година.
 2. Предлози за покренување постапки за одземање на дозволи за телевизиско емитување.
 3. Разно.Седница бр.40 – 05.12.2017

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 40-та седница ја закажува за 05.12.2017 (вторник) со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 1. Усвојување на Предлог-записник од 39-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 21.11.2017 година.
 2. Предлог-правилник за изменување на Правилникот за внатрешна организација и работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
 3. Предлог-информација до органот надлежен за авторските права и сродните права, поради сомневање дека е сторена повреда.
 4. Предлог-Одлука за промена на сопственичката структура на ТВ 24 Вести од Штип.
 5. Информација во врска со доставено „Барање за одземање на лиценца на Телевизија 24 Вести“.
 6. Предлог – одлука за исплата на помош за подолготрајно боледување и лечење.
 7. Разно.Седница бр.39 – 21.11.2017

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 39-та седница ја закажува за 21.11.2017 (вторник) со почеток во 12:30 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 1. Усвојување на Предлог-записник од 38-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 13.11.2017 година.
 2. Нацрт-годишен план за вршење програмски надзор за 2018 година.
 3. Нацрт-годишен план за вршење административен надзор за 2018 година.
 4. Нацрт-програма за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2018 година (со Нацрт-програма на планирани активности и Нацрт-финансиски план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2018 година).
 5. Предлог-одлука за промена на сопственичката структура на ТВ Аласт-М од Скопје.
 6. Информација во врска со неможноста за реализација на програмата на Универзитетското радио „Студент ФМ 92,9“.
 7. Предлог за давање одобрение за склучување Спогодба за раскинување на Договор за вработување со анекси и донесување на Решение за престанок на важноста на Договорот за вработување со анекси, со предлог – спогодба и предлог – решение.
 8. Предлог-одлука за потреба од јавна набавка: Изработка на РА и ТВ спот против сексизмот во медиумите.
 9. Предлог – одлука за набавка на службена облека за надворешен соработник – возач.
 10. Разно.Седница бр.38 -13.11.2017

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 38-та седница ја закажува за 13.11.2017 (понеделник) во 13:30 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

1. Усвојување на Предлог-записник од првото продолжение на 36-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржано на 07.11.2017 година.

2. Усвојување на Предлог-записник од 37-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 07.11.2017 година.

3. Предлог за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување.

4. Разно.
Седница бр.37 – 07.11.2017

       Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 37-та седница ја закажува за 07.11.2017 (вторник) во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 1. Усвојување на Предлог-записник од 36-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 30.10.2017 година.
 2. Предлог за давање одобрение за склучување Спогодба за раскинување на Договор за вработување со анекси и донесување на Решение за престанок на важноста на Договорот за вработување со анекси, со предлог – спогодба и предлог – решение.
 1. Предлог-одлука за одобрување средства за пристап на Интернет дистрибутивниот систем на Централниот регистар на Република Македонија.
 2. Предлог-одлука за потреба од јавна набавка: Интернет конекција со хостирање на веб страница на Агенцијата.
 3. Предлог-одлука за потреба од јавна набавка: Горива за потребите на Агенцијата.
 4. Предлог-одлука за потреба од јавна набавка: Одржување на противпожарна – спринклер инсталација (сува потстаница, прскалки и пумпи) и ПП апарати.
 5. Разно.Седница бр.36 – 30.10.2017г.

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 36-та седница ја закажува за 30.10.2017 година (понеделник), со почеток во 14:30 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 1. Усвојување на Предлог-записник од 35-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 27.10.2017 година.
 2. Предлог за покренување на постапка за одземање на дозвола за телевизиско емитување.
 3. Разно.Седница бр.35 – 27.10.2017

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 35-та седница ја закажува за 27.10.2017 година (петок), со почеток во 12:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

1. Усвојување на Предлог-записник од 34-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 05.10.2017 година.

2. Разгледување на кварталните извештаи за работата на Агенцијата за периодот од 01.07.2017 до 30.09.2017 година.

3. Предлог-одлука за промена на сопственичката структура на ТВ 24 Вести од Штип.

4. Информација во врска со исполнувањето на минималните кадровски услови од страна на ТВ Орбис од Битола.

5. Информација во врска со поднесениот предлог за отворање на стечајна постапка врз должникот – Друштво за сателитска радио дифузија „ЕРА САТ“ ДООЕЛ Скопје.

6. Предлог-oдлука за обновување на 2 (два) кориснички пристапи на електронската база на прописи на „Службен весник на Република Македонија”.

7. Разно.
Седница бр.34 – 05.10.2017

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 34-та седница ја закажува за 05.10.2017 година (четврток), со почеток во 12:30 часот.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1. Усвојување на Предлог-записник од 33-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 27.09.2017 година.

2. Предлог-решение за запирање на покрената постапка за одземање на дозвола за телевизиско емитување.

3. Разно.