Хроника од 61-та седница

СКОПЈЕ,21.12.2012- На денешната седница, Советот за радиодифузија (СРД) ја усвои информацијата за плаќање на надоместокот  за вршење радиодифузна  дејност по доставената пресметка од 04.12.2012, при … […]

Хроника од 60-та седница

СКОПЈЕ, 12.12.2012- На денешната седница, Советот за радиодифузија (СРД) ги усвои Внатрешните работни процедури за спроведување на проектот од крајните приматели/крајни корисници под ИПА Компонента … […]

Хроника од 59-та седница

СКОПЈЕ, 08.12.2012. На денешната седница, Советот за радиодифузија (СРД) ги усвои  Финансискиот план за 2013 година и Годишниот план за јавни набавки во 2013 година. … […]

Хроника од 58-та седница

СКОПЈЕ, 07.12.2012-На денешната седница, Советот за радиодифузија ја усвои Информацијата за   регистрација на програмските сервиси застапувани од страна на Здружението за заштита на авторските музички … […]

Хроника од 57-та седница

СКОПЈЕ, 03.12.2012 – На денешната седница, Советот за радиодифузија (СРД) ги усвои  следниве Предлог – Прирачници: –   Предлог – Прирачник за изрекување и извршување на … […]

Хроника од 56-та седница

Скопје, 27.11.2012 – На денешната седница, Советот за радиодифузија донесе одлука за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на ДПТУ “ЕКО-ПРОЕКТ“ ДООЕЛ експорт-импорт од … […]

Хроника од 55-та седница

СКОПЈЕ, 23.11.2012 – На денешната седница, Советот за радиодифузија (СРД) заклучи да ја одземе дозволата за вршење радиодифузна дејност на ТРД Новател-плус ДООЕЛ Прилеп поради … […]

Хроника од 54-та седница

СКОПЈЕ, 19.11.2012- На денешната седница, Советот за радиодифузија заклучи на Друштвото за телекомуникациски услуги ДИГИ ПЛУС МУЛТИМЕДИА ДООЕЛ Скопје да му издаде Потврда за регистриран … […]

Хроника од 53-та седница

СКОПЈЕ, 14.11.2012-  На денешната седница, Советот за радиодифузија ги разгледа извештаите од еднодневниот мониторингот на 6 радио програмски сервиси емитувани на 5 октомври 2012 година … […]

Хроника од 52-та седница

СКОПЈЕ, 12.11.2012- На денешната седница, Советот за радиодифузија (СРД) усвои Ребаланс на  Финансискиот план за 2012 година со цел да се зголемат средствата кои ќе … […]Accessibility

Accessibility