Одлуки/акти од седница бр.24 од 27.12.2014

Одлука за ребаланс на финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2015 година Одлука за замена на постојните дозволи за вршење … […]

Одлуки/акти од седница бр. 23 од 24.12.2014

Одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување преку јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс на регионално ниво Одлука за доделување дозвола за … […]

Одлуки/акти од седница бр. 22 од 18.12.2014

Одлука за заштитен знак (лого) на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, која ќе се корости како официален заштитен знак на Агенцијата. Одлука за … […]

Одлуки/акти од седница бр. 12 од 07.10.2014

Одлука за избор на директор на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги Одлука за промена на сопственичката структура на Трдговското друштво ТВ ЕРА ДОО … […]

Одлуки/акти од сендица бр. 9 од 12.09.2014

Одлуки: Одлука за одобрување ребаланс на Годишниот финансиски план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2014 година. Заклучок за запирање на покренатата … […]

Одлуки/акти од седница бр.7 од 27.08.2014

Одлука за овластување на в.д.Директорот на Агенцијата да потпише Договор за обезбедување на телекомуникациска услуга за фиксна телефонија. Одлука за обновување на пристап во електронската … […]

Одлуки/акти од седницa бр.6 од 21.08.2014

Одлука за овластување на в.д.Директорот на Агенцијата да потпише Договор за престанок и давање на трајно користење на движни ствари без надомест.Accessibility

Accessibility