Oдлуки/акти од седница бр.30 од 08.08.2022

Заклучок за поведување прекршочна постапка за ТОТАЛ ТВ ДОО Скопје Одлука за одобрување ребаланс на Финансиски план на АВМУ за 2022 година Решение за бришење … […]

Oдлуки/акти од седница бр.28 од 27.07.2022

Заклучок за покренуавње прекршочна постапка против ТРД СИТЕЛ Скопје Заклучок за покренување прекршочна постапка против ТРД КАНАЛ 5 Скопје

Oдлуки/акти од седница бр.27 од 19.07.2022

Заклучок за покренување постаппка за одземање на дозвола за ТРД КАПИТОЛ ФМ. Скопје.pdf Нацрт-методологија за изменување и дополнување.pdf Нацрт-упатство за изменување и дополнување.pdf

Oдлуки/акти од седница бр.26 од 08.07.2022

Правилник за изменувње и дополнување на Правилникот за формата и содржината на службената легитимација на овластеното лице за вршење на стручен надзор.pdf Решение за бришење … […]

Oдлуки/акти од седница бр.25 од 01.07.2022

Одлука за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД РАДИО ЛАВ ДООЕЛ Охрид.pdf Одлука за ребаланс на Финансиски план на АВМУ за 2022 година.pdf

Oдлуки/акти од седница бр.23 од 14.06.2022

Заклучок за покренување прекршочна постапка за АНТЕНА АС КТВ Кичево за прекршување на член 141 од ЗААВМУ Решение за јавно опоменување и за исклучување на … […]Accessibility

Accessibility