Oдлуки/акти од седница бр.7 од 28.02.2024

Одлука за усвојување на Годишна сметка за 2023 година на АВМУ Решение за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за ради оемитување на … […]

Oдлуки/акти од седница бр.6 од 19.02.2024

 Решение за изрекување мерка јавна опомена на ДПТУ ТЕЛЕНЕТ КОМ ДОО експорт-импорт Тетово за прекршување на член 141 од ЗААВМУ Решение за мерка јавна опомена … […]

Oдлуки/акти од седница бр.47 од 30.12.2020

Заклучок за поведување прекршочна постапка за прекршување на член 143 став 5 од ЗААВМУ за ТОАТАЛ ТВ Скопје Заклучок за поведување прекршочна постапка за прекршување … […]

Oдлуки/акти од седница бр.45 од 17.12.2020

Одлука за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на подрачје на општина Струмица Одлука за одбивање на барање за објавување јавен конкурс … […]

Oдлуки/акти од седница бр.39 од 06.11.2020

Одлука за промена на сопственичка структура на ТРД ЈОН-РАДИО ДОО Струга Решение за преземање мерка јавна опомена за ЈОН РАдио ДОО Струга за повреда на … […]Accessibility

Accessibility