Одлуки/акти од седница бр.5 од 05.02.2016

Одлука за објавување на јавен конкурс за доделување 1 (една) дозвола за радио емитување на програмски сервис, музичко-говорно радио од општ формат, на локално ниво … […]

Одлуки/акти од седница бр.4 од 29.01.2016

  Одлука за промена на сопственичка структура на Трговското радиодифузно друштво ТВ ГУРРА ДООЕЛ Кичево Одлука за промена на сопственичка структура на Трговското Радиодифузно друштво за … […]

Одлуки/акти од седница бр.19 од 15.05.2017

Одлука за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис, музичко-говорно радио од општ формат, на локално ниво, на подрачјето на општина Кривогаштани

Одлуки/акти од седница бр.17 од 21.04.2017

Одлука за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола на непрофитна радиодифузна установа за радио емитување на програмски сервос на локално ниво  

Одлуки/акти од седница бр.15 од 28.03.2017

Одлука за одобрување на Годишен извештај за работењето на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2016 година Став на Агенцијата за аудио и … […]

Одлуки/акти од седница бр.13 од 20.03.2017

Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД ИНТЕЛ ДОО Струмица Решение за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за телевизиско … […]Accessibility

Accessibility