1

Програма, планови и извештаи за работа за 2022 година

Програма за работа и финансиски план на Агенцијата

pdfПрограма за работа на Агенцијата за 2022 година

pdf Финансиски план на Агенцијата за 2022 година 

 

Годишни планови за вршење надзор 

pdfГодишен план за вршење програмски надзор во 2022 година 

pdfГодишен план за вршење административен надзор во 2022 година

Годишен план за јавни набавки

pdfГодишен план за јавни набавки за 2022 година 
Трет јавен состанок

Анализата на пазарот на ТВ и радио индустријата во фокусот на јавниот состанок на АВМУ

 Скопје, 28 септември 2021 – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги денес одржа јавен состанок, кој поради состојбата со корона вирусот, се реализираше преку видео конференциска врска. На состанокот, директорот на Агенцијата д-р Зоран Трајчевски, направи пресек на реализираните активности согласно Годишната програма за работа во изминатите три месеци.

Присутните имаа можност да се запознаат со активностите поврзани со мониторингот на изборното медиумско известување на радиодифузерите за локалните избори, спроведените надзори врз радиодифузерите, операторите на јавни електронски комуникациски мрежи, давателите на АВМУ по барање, издавачите на печатени медиуми, изречените мерки јавна опомена, изработените истражувања, активностите на полето на меѓународната соработка.

 На состанокот беа презентирани и наодите од Анализата на пазарот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2020 година, во која е опфатено економското работење на јавниот радиодифузен сервис и комерцијалните телевизии и радија, како и податоците од мерењата на телевизиската и радиската публика.

Според податоците, приходите што заедно ги оствариле радиодифузерите во 2020 година изнесувале 2.382,61 милион денари милиони денари, што е најнизок приход во последните пет години. Повеќе од половина од нив биле приходи на комерцијалните телевизии – 1.217,88 милиони денари (51,12%), Јавниот сервис остварил приходи од 1.012,19 милиони денари (42,48%), а приходите на комерцијалните радиостаници изнесувале 152,54 милиони денари (6,4%). Вкупните трошоци во индустријата изнесуваат 2.415,78 милиони денари. Комерцијалните телевизии оствариле негативен финансиски резутат додека комерцијалните радиостаници и јавниот сервис работеле со добивка. Финансискиот резултат од работењето во индустријата во 2020 година бил со загуба од 34,68 милиони денари.

Вкупниот број на вработени на крајот на годината изнесувал 2587 лица, од кои 1960 лица биле во редовен работен однос, а 627 лица биле хонорарно ангажирани. Целата анализа е достапна на веб страната www.avmu.mk.

Добиените ставови и мислења и ставот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за јавниот состанок, можат да се преземат на следниот линк

Презентациите се достапни на следните линкови:

Спроведени активности согласно Годишната програма за работа на АААВМУ

д-р Зоран Трајчевски, директор на АААВМУ

Анализа на пазарот на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2020 година

Сања Гудеска Здравковска


Агендата за јавниот состанок на Агенцијата може да се преземе на следниот ЛИНК

Пријавата за учество на јавниот состанок на Агенцијата може да се преземе на следниот ЛИНК
Јавни состаноци на Агенцијата во 2021 година

Прв јавен состанок – 2021 година – 25.03.2021

Втор јавен состанок – 2021 година – 29.06.2021

Трет јавен состанок – 2021 година – 28.09.2021

Четврти јавен состанок – 2021 година – 24.12.2021
Програма, планови и извештаи за работа за 2020 година

 

Програма за работа и финансиски план на Агенцијата

pdf Ревизорски извештај на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2020 година

pdfГодишен извештај за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2020 година

pdfПрограма за работа на Агенцијата за 2020 година

pdf Финансиски план на Агенцијата за 2020 година – 25.12.2019 година

pdf Финансиски план на Агенцијата за 2020 година – 06.05.2020 година

pdf Финансиски план на Агенцијата за 2020 година – 22.06.2020 година

Годишни планови за вршење надзор 

pdfГодишен план за вршење програмски надзор во 2020 година

pdfГодишен план за вршење административен надзор во 2020 година

pdf Годишен план за јавни набавки за 2020 година (пречистен текст од 29.09.2020 година)

 
Четврти јавен состанок за 2019 година

Родовите прашања во медиумите во фокусот на четвртиот јавен состанок на АВМУ

 Скопје, 25 декември 2019 – Агенцијата денес го одржа последниот јавен состанок за 2019 година, на кој директорот,   д-р Зоран Трајчевски ги презентираше реализираните активности согласно Годишната програма за работа во изминатото тромесечје.  Тој направи пресек на спроведените надзори врз радиодифузерите, операторите на јавни електронски комуникациски мрежи, давателите на АВМУ по барање и издавачите на печатени медиуми, изречените мерки јавна опомена, изработените студии, меѓународните активности, активностите во рамки на процесот на европска интеграција на земјава.

Посебен акцент на настанот беше ставен на родовите прашања во медиумите. Организацијата Коалиција Маргини го презентираше „Водичот за новинари“, чија цел е да биде главен извор на новинарите кои сакаат да обработуваат медиумски прилози за трансродовите лица на јасен и разбирлив начин. Публикацијата, која е подготвена од организацијата Transgender Europe, со поддршка на Програмата за права, еднаквост и државјанство на Европската Унија, дава практични насоки за начинот на кој треба да се пишува за трансродовите лица или за прашањата кои ги засегаат.

На настанот, претставничка на Хелсиншкиот Комитет за човекови права ги пренесе резултатите од анализата за начинот на известување на медиумите за манифестацијата „Скопје Прајд 2019“. Генералната оценка е дека телевизиите, печатените медиуми и најголем дел од релевантните интернет медиуми во земјава, коректно и професионално информираа за „Скопје Прајд 2019“. Сепак, беше посочено дека во дел од медиумското известување изостана отворена осуда на говорот на омраза и дискриминацијата врз основа на сексуалната ориентација и родовиот идентитет.

На крајот на состанокот беа презентирани резултатите од застапеноста на родовата структура во сопственоста кај телевизиите и радијата кои емитувале програма на национално, регионално и локално ниво во 2019 година. Податоците од оваа анализа, која ја изработи Агенцијата, се показател за постоењето на помалата застапеност на жените во сопственичката структура на телевизиите и радијата. Вкупно 68 радиодифузери, од кои 28 телевизии и 40 радија се во целосна сопственост на мажи, додека 23 радиодифузери, односно 3 телевизии и 20 радија, се во целосна сопственост на жени. Деталните податоци за родовата структура на сопственоста и на вработените во радиодифузијата ќе бидат објавени на почетокот на 2020 година.

Презентациите се достапни на следните линкови:

Спроведени активности согласно Годишната програма за работа на АААВМУ

  • д-р Зоран Трајчевски, директор на АААВМУ

Презентација Водич за новинари: Етичко известување за трансродовите лица и прашањата кои ги засегаат

  •  Елена Петровска, Коалиција Маргини

Родова структура на сопственоста кај телевизиите и радијата

  • Марина Трајкова, Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

—————————————————————————————————————————————————-

– Агендата за четвртиот јавен состанок на Агенцијата може да ја преземете на следниот линк

– Пријавата за учество на четвртиот јавен состанок на Агенцијата може да ја преземете на следниот линк
Трет јавен состанок 2019 година

Одржан трет јавен состанок на Агенцијата за 2019 година

 Скопје, 24 септември 2019 – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги денес го одржа третиот јавен состанок за 2019 година. На состанокот, директорот на Агенцијата д-р Зоран Трајчевски направи пресек на многубројните реализирани активности согласно Годишната програма за работа во изминатото тромесечје – спроведените надзори врз радиодифузерите, операторите на јавни електронски комуникациски мрежи, издавачите на печатени медиуми, изречените мерки јавна опомена, изработените анализи, активностите на полето на меѓународната соработка.

 Присутните имаа можност да ги проследат и наодите од Анализата на пазарот на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2018 година во која е опфатено економското работење на јавниот радиодифузен сервис и комерцијалните телевизии и радија, како и податоците од мерењата на телевизиската и радиската публика. Анализата, која ја изработи Агенцијата, покажа дека приходите во аудио и аудиовизуелната медиумска индустрија, од година во година се во опаѓање. Според податоците, приходите што заедно ги оствариле радиодифузерите во 2018 година изнесувале 2.451,65 милиони денари, што во споредба со 2017 година, бележат пад од 6,03% и воедно се најниски приходи во последните пет години.

На состанокот беа промовирани новите инфографици за медиумска писменост – Зад насловите и Зад „лажните вести“, кои во оригинален формат на англиски јазик ги подготви Меѓународната организација ЕАВИ. Во едниот инфографик се прикажани насоки за препознавање на различните видови заведувачки вести, како што се вести кои се мамка за кликнување, спонзорирана содржина, пропаганда, дезинформации, измислици и слично. Во вториот инфографик е прикажана игра со едукативна содржина наменета за проверка на вестите на интернет – валидност на датумот на објава на содржината, дали се идентификувани авторите или се користат псевдоними и слично. Со цел да станат достапни до што поголем број граѓани, Агенцијата ги отпечати на македонски и албански јазик.

Презентациите од третиот јавен состанок може да се преземат на следниве линкови:

д-р Зоран Трајчевски, директор на Агенцијата

Зад насловите и „лажните вести“ – презентација на инфографици за медиумска писменост

Инфографици за медиумска писменост

М-р Сашо Богдановски, Сектор за програмски работи

Сања Г.Здравковска, Сектор за стратешко планирање и авторски права

 Добиените ставови и мислења и ставот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за третиот јавен состанок за 2019 година, можат да се преземат на следниот линк


  • Агендата за третиот јавен состанок за 2019 година е достапна на следниот линк
  • Пријавата за учество на третиот јавен состанок за 2019 година е достапна на следниот линкОдржан третиот јавен состанок за 2017 година

Скопје, 28.09.2017г. – Вчера, Агенцијата го одржа третиот јавен состанок за 2017 година. За спроведените активности согласно Годишната програма за работа говореше д-р Зоран Трајчевски, директор на Агенцијата, кој ги презентираше активностите што Агенцијата ги реализираше во изминатото тромесечие – надзорите врз радиодифузерите, операторите на јавни електронски комуникациски мрежи и издавачите на печатени медиуми; изречените мерки; изработените анализи, активностите на полето на меѓународна соработка; активностите во врска со мониторингот на изборното медиумско претставување за Локалните избори.

На состанокот беше презентирана и новата веб страница на Агенцијата, којашто е надградена со додатни функционалности. Со нивна помош значително ќе им се олесни пристапот до информации на лицата со целосно или делумно оштетување на видот и на лицата со далтонизам. Софтверот кој се користи, овозможува лицата со целосно оштетен вид, со притискање на одредени копчиња од тастатурата, да ја слушаат целата содржина од веб страницата, и тоа на македонски, англиски и албански јазик. Истовремено, за лицата со делумно оштетен вид има можност за зумирање на содржините, додека за лицата со далтонизам на располагање се опции за црно/бел контраст и бои кои овие лица можат да ги гледаат.

Присутните имаа можност да ги проследат и резултатите од Анализата на пазарот на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2016 година, изработена од Агенцијата. Во неа се претставени податоци за бројот на радиодифузерите, за нивното економско работење во 2016 година и податоци за гледаноста на телевизиите и слушаноста на радиостаниците.
Во контекст на Локалните избори 2017, претставниците на медиумите, повторно беа потсетени за правилата за изборно медиумско известување кои важат за време на изборната кампања и во периодот на изборниот молк – обврските за известување на правичен, избалансиран и непристрасен начин; правилата за објавување на резултати од испитувањата на јавното мислење поврзани со учесниците во изборниот процес; правилата за платено политичко рекламирање. Воедно, им беше посочено дека посебно треба да внимаваат на почитувањето на начелата за вршење на дејноста и употребата на „говорот на омраза“, односно да не претставуваат извор на „говор на омраза“.

Презентациите од третиот јавен состанок може да се преземат на следниве линкови:

д-р Зоран Трајчевски, директор на Агенцијата

м-р Магдалена Довлева Дaвидовска, Раководителка на Сектор за стратешко планирање и авторски права

Катерина Доневска, Виш соработник во Одделение за стратешко планирање

м-р Емилија Петреска Камењарова, Раководителка на Одделение за човекови права и медиумска писменост

м-р Сашо Петрушевски, Соработник во Одделение за заштита на авторските права

Добиените ставови и мислења и ставот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за третиот јавен состанок за 2017 година, можат да се преземат на следниот линк


Агенда за третиот јавен состанок на Агенцијата за 2017 година

Пријава за учество на третиот јавен состанок на Агенцијата за 2017 година
Новинарските стандарди во фокусот на вториот јавен состанок на Агенцијата за 2017 година

Скопје, 29.06.2017г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги денес го одржа вториот јавен состанок за 2017 година. Во воведниот дел, директорот на Агенцијата д-р Зоран Трајчевски ги презентираше активностите коишто Агенцијата ги реализираше во изминатото тромесечие.

Покрај извршените редовни надзори врз радиодифузерите, операторите на јавни електронски комуникациски мрежи и издавачите на печатени медиуми, реализирани се и голем број на вонредни надзори реализирани по службена должност за повеќе законски одредби, вклучувајќи го членот 61 (начела за вршење на дејноста) и членот 48 од ЗААВМУ (забрана за говор на омраза), пришто кај една телевизија е констатирано прекршување на начелата за вршење дејност, додека кај друга поттикнување дискриминација по етничка припадност и врз основа на припадност на маргинализирана група. Вкупно 21 мерка – опомена е изречена на радиодифузерите, 4 мерки-опомена на кабелските оператори и 2 мерки-опомена на издавачи на печатени медиуми. Донесена е една Одлука за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис, музичко – говорно радио од општ формат, на македонски јазик, на локално ниво, на подрачјето на општина Кривогаштани, и една Одлука за објавување на јавен конкурс за доделување на една дозвола на непрофитна радиодифузна установа за радио емитување на програмски сервис на локално ниво, на ромски и македонски јазик, на подрачјето на општина Штип.

За потребите на Агенцијата, изработена е Студија за утврдување на оправданоста за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за непрофитно радио на локално ниво, на подрачјето на општина Штип“, и Истражување за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици што емитуваат програма на државно ниво преку сателит или преку јавна електронска комуникациска мрежа и на телевизиските станици што емитуваат програма на регионално и локално ниво, за првите четири месеци од 2017 година. Во изминатото тромесечје, Агенцијата изработи и Анализа на поведените прекршочни постапки против радиодифузерите, операторите на јавна електронска комуникациска мрежа и издавачите на печатени медиуми во периодот од 1-ви јануари до 31-ви декември 2016 година, а од неодамна ја почна и подготовката на Стратегијата за развој на аудио и аудиовизуелната дејност за периодот 2018-2022 година.

 Агенцијата изминатиот период, во неколку наврати остро осуди неколку насилства врз новинарите и новинарските екипи, како и закани упатени кон една регионална телевизија, потенцирајќи дека секое насилство врз медиумите е неприфатливо и претставува директен напад врз слободата на изразувањето.Истовремено Агенцијата апелираше и до медиумите да бидат дораснати на тежината на својата улога и да ја преземат одговорноста да известуваат објективно и непристрасно, да не пренесуваат шпекулации и непроверени информации, но и да не сокриваат факти, туку стриктно да се придржуваат до професионалните начела за вршење на дејноста.

Чувствувајќи ја потребата за дијалог, кој ќе води кон подобрување на состојбата во новинарството, а се поради континуираниот пад на почитувањето на новинарските стандарди, кои го сочинуваат темелот на новинарството и работата на медиумите, Агенцијата овој јавен состанок го посвети на професионалните новинарски принципи и начините за нивно подобрување. Со цел да се слушне мислењето на дел од фелата на оваа тема, свои излагања имаа Зоран Фиданоски, член на Советот на Агенцијата; Иван Мирчевски, претседател на Македонската медиумска асоцијација и директор на ТВ Канал 5; Марина Тунева, извршна директорка на Советот за етика во медиумите и Дејан Георѓиевски, претседател на Центарот за развој на медиуми, кои ги пренесоа своите видувања и искуства за актуелните аспекти поврзани со медиумите, новинарската одговорност и начините како до повисоки новинарски стандарди во новинарството.

Заедничка констатација на сите учесници е дека новинарите имаат улога да пренесуваат информации, идеи и мислења и право да коментираат на чесен, објективен и точен начин, да истражуваат и да ја задржат етиката во информирањето. Професијата – новинар настојчиво да се унапредува, да се вложува во доедукација на новинарскиот кадар и квалитетот во начинот на информирање, преку формирање на така наречените „редакциски школи“ во рамки на медиумите. Медиумите и новинарите да бидат одраз на доверба и да го штитат јавниот интерес, непристрасни со интегритет, уредничка независност и саморегулација преку примена на морални санкции кон оние кои не ги почитуваат професионалните стандарди и Кодексот на новинарите. Да се овозможи стабилно финансирање на медиумите, а тие пак од друга страна сериозно да ја сфатат важноста на улогата која треба да ја имаат во општеството, односно неопходноста на граѓаните да им обезбедат различни вистинити и објективни информации и гледишта за сите општествено – политички прашања.
Втор Јавен Состанок за 2017 година

Новинарските стандарди во фокусот на вториот јавен состанок на Агенцијата за 2017 година
 

Скопје, 29.06.2017г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги денес го одржа вториот јавен состанок за 2017 година. Во воведниот дел, директорот на Агенцијата д-р Зоран Трајчевски ги презентираше активностите коишто Агенцијата ги реализираше во изминатото тромесечие.

Покрај извршените редовни надзори врз радиодифузерите, операторите на јавни електронски комуникациски мрежи и издавачите на печатени медиуми, реализирани се и голем број на вонредни надзори реализирани по службена должност за повеќе законски одредби, вклучувајќи го членот 61 (начела за вршење на дејноста) и членот 48 од ЗААВМУ (забрана за говор на омраза), пришто кај една телевизија е констатирано прекршување на начелата за вршење дејност, додека кај друга поттикнување дискриминација по етничка припадност и врз основа на припадност на маргинализирана група. Вкупно 21 мерка – опомена е изречена на радиодифузерите, 4 мерки-опомена на кабелските оператори и 2 мерки-опомена на издавачи на печатени медиуми. Донесена е една Одлука за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис, музичко – говорно радио од општ формат, на македонски јазик, на локално ниво, на подрачјето на општина Кривогаштани, и една Одлука за објавување на јавен конкурс за доделување на една дозвола на непрофитна радиодифузна установа за радио емитување на програмски сервис на локално ниво, на ромски и македонски јазик, на подрачјето на општина Штип.

За потребите на Агенцијата, изработена е Студија за утврдување на оправданоста за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за непрофитно радио на локално ниво, на подрачјето на општина Штип“, и Истражување за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици што емитуваат програма на државно ниво преку сателит или преку јавна електронска комуникациска мрежа и на телевизиските станици што емитуваат програма на регионално и локално ниво, за првите четири месеци од 2017 година. Во изминатото тромесечје, Агенцијата изработи и Анализа на поведените прекршочни постапки против радиодифузерите, операторите на јавна електронска комуникациска мрежа и издавачите на печатени медиуми во периодот од 1-ви јануари до 31-ви декември 2016 година, а од неодамна ја почна и подготовката на Стратегијата за развој на аудио и аудиовизуелната дејност за периодот 2018-2022 година.

Чувствувајќи ја потребата за дијалог, кој ќе води кон подобрување на состојбата во новинарството, а се поради континуираниот пад на почитувањето на новинарските стандарди, кои го сочинуваат темелот на новинарството и работата на медиумите, Агенцијата овој јавен состанок го посвети на професионалните новинарски принципи и начините за нивно подобрување. Со цел да се слушне мислењето на дел од фелата на оваа тема, свои излагања имаа Зоран Фиданоски, член на Советот на Агенцијата; Иван Мирчевски, претседател на Македонската медиумска асоцијација и директор на ТВ Канал 5; Марина Тунева, извршна директорка на Советот за етика во медиумите и Дејан Георѓиевски, претседател на Центарот за развој на медиуми, кои ги пренесоа своите видувања и искуства за актуелните аспекти поврзани со медиумите, новинарската одговорност и начините како до повисоки новинарски стандарди во новинарството.

Заедничка констатација на сите учесници е дека новинарите имаат улога да пренесуваат информации, идеи и мислења и право да коментираат на чесен, објективен и точен начин, да истражуваат и да ја задржат етиката во информирањето. Професијата – новинар настојчиво да се унапредува, да се вложува во доедукација на новинарскиот кадар и квалитетот во начинот на информирање, преку формирање на така наречените „редакциски школи“ во рамки на медиумите. Медиумите и новинарите да бидат одраз на доверба и да го штитат јавниот интерес, непристрасни со интегритет, уредничка независност и саморегулација преку примена на морални санкции кон оние кои не ги почитуваат професионалните стандарди и Кодексот на новинарите. Да се овозможи стабилно финансирање на медиумите, а тие пак од друга страна сериозно да ја сфатат важноста на улогата која треба да ја имаат во општеството, односно неопходноста на граѓаните да им обезбедат различни вистинити и објективни информации и гледишта за сите општествено – политички прашања.

Презентациите од вториот јавен состанок може да се преземат на следниве линкови:

д-р Зоран Трајчевски, директор на Агенцијата

Зоран Фиданоски, член на Советот на Агенцијата


Пријава за учество на вториот јавен состанок на Агенцијата за 2017 година 

Агенда за вториот јавен состанок на Агенцијата за 2017 година

 
Органограм на Агенцијата