Контакти

Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

адреса: Палата Панко Брашнаров, ул. „Македонија“ бр.38, 1000 Скопје

тел: (02) 3103 400

e-адреса: contact@avmu.mk

www.avmu.mk


Комуникација со граѓани со попреченост

Лице задолжено за неправилности во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

Лице задолжено за прием на пријави од укажувачи 

Офицери за заштита на лични податоци

Список на вработени лица во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услугиAccessibility

Accessibility