КАМ НЕТ ДООЕЛ Македонска Каменица

2015 година

Извештаи од спроведени надзори

Реемитување на програмски сервиси

– Контролен програмски надзор – (член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 25.08.2015

Заштита на малолетните лица; Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси; Обврски на оператор  кој реемитува програмски сервиси; Дополнителни обврски на операторот кој реемитува програмски сервиси

– Редовен програмски надзор – (член 50 став 5; член 64 став 2; член 141; член 1413 и член 144 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 07.07.2015

Изречена мерка:

Реемитување на програмски сервиси

– Член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 09.07.2015 

 

 Accessibility

Accessibility