Mediat Elektronike

RREGULLORE ETJ. AKTE NËNLIGJORE PRË MEDIAT ELEKTRONIKE

Elektronike Rregullore:

31.10.2023 – Rregullore Për kushtet minimale teknike, hapësinore, financiare dhe kadrovike për marrjen e lejes për emetim radio dhe televiziv (shkarko në pdf) 

29.07.2021 – Rregullore për obligimet për transmetimin e veprave dhe muzikës audiovizive maqedonase (shkarko në pdf) 

6.04.2015 – Regullore për teknikat e reja të reklamave (shkarko në pdf)

12.03.2015 – Rregullore për sponzorizim (shkarko në pdf)

12.03.2015 – Rregullore për mënyrën e udhëheqjes së evidencës ditore dhe për kualitetin e incizimeve nga programi i emetuar i radiodifuzerëve (shkarko në pdf)

27.02.2015 – Rregullore për mënyrën e publikimit e të dhënave për punën e radiodifuzerëve (shkarko në pdf) (shkarko në pdf)

12.12.2014 – Rregullore për programet me pjesmarrje shpërblyese dhe për përdorimin e shërbimeve telefonike me vlerë të shtuar (shkarko në pdf)

04.12.2014 – Rregullore për obligimet për emetimin e programit të krijuar burimor, muzikës, programit dokumentar dhe atij artistik (shkarko në pdf)

04.12.2014 – Rregullore për nivelizimin e tonit të përmbajtjes audiovizive (shkarko në pdf)

04.12.2014 – Rregullore për obligimet për emetimin e programit të krijuar burimor, muzikës, programit dokumentar dhe atij artistik (shkarko në pdf)

04.12.2014 – Rregullore për emetimin e veprave evropiane audiovizuele dhe vepra nga producent të pavarur (shkarko në pdf)

21.11.2014- Rregullore për rajonet e emtimit shërbimeve programore të radios dhe televizioneve (shkarko në pdf)

– Pamje e komunave të cilat i mbulojnë rajonët radiodifuzive (shkarko në pdf)

08.05.2015 – Rregullore për kushtet minimale teknike, hapësinore, financiare dhe kadrovike për marrjen e lejes për emetim radio dhe televizion (shkarko në pdf)

21.11.2014- Rregullre për kushtet minimale teknike, hapsinore, finansiare dhe të kuadrit të punës për marrjen e lejes për televizion dhe radio transmetim (shkarko në pdf)

21.11.2014- Rregullore për zonën e transmetimit të televizioneve dhe radio serviseve programore (shkarko në pdf)

21.11.2014- Rregullore për mbrojtjen e personave të mitur (shkarko në pdf)

21.11.2014- Rregullore për formatet e shërbimeve programore të radiodifuzerëve (shkarko në pdf)

19.11.2014 – Rregullore për formën dhe përmbajtjen e njoftimit për ndryshimin e strukturës së pronarëve (shkarko në pdf)

PLANE:

04.08.2021 – Planin për ndryshimin dhe plotësimin e Planit për dedikimin dhe shpërndarjen e kapaciteteve të multiplaksit digjital teresterial të operatorit të rrjetit të komunikimit publik elektronik që ka për obligim emetimin e shërbimeve programore të radiodifuzerëve mund ta merrni këtu.

POLITIKA:

29.03.2019 – Politika për arsimimin mediatik  

18.12.2020 – Politika Për të siguruar akses në shërbimet e mediave audiovizuele për personat me aftësi të kufizuara shqisore

UDHËZIME:

05.07.2024 – Udhëzime për zbatimin e dispozitave për plasim të produkteve (tekst i pastruar) – (shkarko në pdf)

26.04.2024 – Udhëzime për transmetuaesit për zgjedhjet presedenciale dhe parlamentare 2024 (tekst i pastruar) – (shkarko në pdf)

09.10.2018 – Udhëzim për plotësimin e obligimeve për impresum dhe informatat në dispozicion të shfrytëzuesve (shkarko në pdf)

03.05.2018.- Udhëzim për mbikëqyrjen e zbatimit të konceptit programor te radiodifuzerët (shkarko në pdf)

12.03.2015 – Doracak për të drejtën e informimit të shkurtër për ngjarje të cilat janë me të drejta eksluzive për emetim (shkarko në pdf)

30.12.2014 – Doracak për zbatimin e dispozitave për plasimin e prodhimeve (shkarko në pdf)

19.11.2014 – Doracak për mënyrën e klasifikimit të llojeve audiovizuele dhe audio programe (shkarko në pdf)

Paramarveshje:

– Paramarveshje për emetimin/bartjen e serviseve programore TV/RA nëpërmjet operatorit të rrjetit të komunikacionit elektronik publik shkarko këtu.

VENDIME:

12.03.2015 – Vendim për përcaktimin e listës së ngjarjeve me rëndësi të madhe për publikun e Republikës së Maqedonisë (shkarko në pdf)

UDHËZUES

Udhëzuesin e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për të monitoruar zbatimin e standardeve të raportimit për rаstet e dhunës me bazë gjinore në media mund ta gjeni në këtë link

SHPJEGUES

Shpjeguesin për monitorimin e gjuhës së urejtjes mund ta gjeni në këtë linkAccessibility

Accessibility