Општи акти

image_pdfimage_print
  1. Деловник

29.07.2019г. – Деловник за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (Пречистен текст) (преземи во pdf)

Кодекс за однесување

06.04.2015г. – Кодекс за однесување на членовите на Советот и вработените во стручната служба на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (преземи во pdf)

Правилници

10.08.2022 – Правилник за формата и содржината на службената легитимација на овластеното лице за вршење на стручен надзор и начинот на нејзино издавање и одземање – пречистен текст (преземи во pdf)

07.02.2022г. – Правилник за користење на службени мобилни телефони и ЗГ УСБ модем во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – пречистен текст (преземи во pdf)

05.11.2021г. – Правилник за начинот на користење, управување и одржување на службените моторни возила на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (преземи во pdf)

14.10.2022г. – Правилник за систематизација на работни места во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – Пречистен текст (преземи во pdf) 

30.07.2021г. – Правилник за внатрешна организација и работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – Пречистен текст (преземи во pdf)

05.02.2020 – Правилник за стручно усовршување на вработените во стручната служба на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – Пречистен текст (преземи во пдф.)

14.03.2019 – Правилник за определување на траењето на годишниот одмор на вработените во стручната служба на Агенцијата (преземи во pdf)

28.12.2017г. – Правилник за заштита од пожари и експлозии (преземи во pdf)

19.08.2016г. – Правилник за работниот ред и дисциплинската и материјална одговорност на вработените во стручната служба на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – Пречистен текст (преземи во pdf)

– Листа на посредници за заштита на вработените во Агенцијата од вознемирување на работното место (преземи во pdf)

25.12.2015г. – Правилник за службена облека и обувки на вработените и ангажираните надворешни соработници во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – Пречистен текст (преземи во pdf)

03.02.2015г. – Правилник на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за користење на средствата за репрезентација – Пречистен текст (преземи во pdf)

23.01.2015г. – Правилник за обезбедување на транспарентност во работењето на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (преземи во pdf)

12.12.2014г. – Правилник за процедурите на финансиското и сметководственото работење на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (преземи во pdf)

04.12.2014г. – Правилник за условите, начинот и постапката за чување и бришење снимки на радио и телевизиски програмски сервиси (преземи во pdf)

04.12.2014г. – Правилник за безбедност и здравје при работа (преземи во pdf)

14.10.2014г. – Правилник за начинот на доставување на пропратната документација кон дописите и пријавите упатени до архивата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (преземи во pdf)


14.10.2022 – Правилник за условите, начинот и постапката за издавање копија од снимка на објавена информација во рамките на програмскиот сервис на радиодифузерите на државно, регионално и локално ниво во Република Македонија  (преземи во pdf)

Образец за Барање за издавање копија од снимка

Образецот за Барањето за издавање копија од снимка на објавена информација во рамките на програмскиот сервис на радиодифузер можете да го преземете тука.

Напомена: Агенцијата ќе ја издаде бараната копија од снимка, доколку кон барањето се достави фотокопија од доказ за поведена судска постапка, изјава (заверана на нотар), за намера за поведување на судска постапка или врз основа на писмен допис од државни органи и други тела и субјекти.


Процедури

20.10.2022 – Процедура за пријавување обиди за притисок при надзорот и изрекување мерки (преземи во пдф.)

07.09.2022 – Процедура за уредување на постапката за лобирање во Агенцијата за аудио и аудиовиуелни медиумски усклуги (преземи во пдф.)

 

Политики

10.09.2018г. – Политика за квалитет на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (преземи во pdf)

16.06.2017г. – Безбедносната политика на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во областа на информациско-комуникациската технологија (преземи во pdf)

13.04.2023 – Политика за интегритет на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (преземи во pdf.)

Протоколи на Агенцијата во услови на Ковид 19

19.05.2020г. – Протоколите на Агенцијата заради спречување на внесување и ширење на Коронавирус Covid 19 се достапни на линкот

Листа на информации од јавен карактер

08.05.2015г. – Листа на информации од јавен карактер може да се преземе на следниот линк

Административен надзор

Образец_Писмен извештај за извршен административен надзор може да се преземе на следниот линк

Стручен надзор

Образец_Записник од извршен стручен надзор може да се преземе на следниот линк

Упатства

29.11.2022г. – Упатство за постапување со подароци, погодности, гостопримства на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (преземи во pdf.)

19.09.2019г. – Упатство за прием на пријави од укажувачи, издвојување и обработка на податоците од пријавите и преземање мерки за обезбедување заштита на личните  и другите податоци и укажувачи (преземи во pdf.)

6.04.2015г. – Упатство за определување на рокот за постапување по решенијата на Агенцијата за преземање мерка (преземи во пдф.)

20.10.2015г. – Упатството за дополнување на упатството за определување на рокот за постапување определување на рокот за постапување по решенијата на Агенцијата за преземање мерка (преземи во пдф.)

20.10.2022г. – Упатството за изменување и дополнување на Упатството за определување на рокот за постапување по решенијата на Агенцијата за преземање мерка (преземи во пдф.)

07.11.2022 –  Упатството за определување на рокот за постапување по решенијата на Агенцијата за преземање мерка (преземи во pdf)

Планoви

29.02.2016г. – План за создавање систем на технички и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (преземи во pdf)

Стратегии

23.06.2017г. – Стратегија за управување со ризици (преземи во pdf.)

10.06.2015г. – Стратегија за развој на информатички и комуникациски технологии и акциски план на Агенцијата за 2015-2018 година (преземи во pdf)

14.03.2019 – Регулаторната стратегија за развој на аудио и аудиовизуелната дејност за периодот од 2019 до 2023 година (преземи во pdf).

Предлог – Стратегија за развој на радиодифузната дејност во Р.М. (2013-2017) со акциски план

Стратегија за развој на радиодифузната дејност во Р.М. (2007-2012)Accessibility

Accessibility