1

Oдлуки/акти од седница бр.1 од 10.01.2019

pdf Решение за отфрлање на Барање за доделување дозвола без објавување на јавен конкурс за тв емитување на Телевизија Сонце ДООЕЛ Прилеп