Oдлуки/акти од седница бр.11 од 27.02.2019

pdf Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување, бр.08-7 од  05.01.2015 година на ТРД КАНАЛ 5 ПЛУС ДООЕЛ Скопје

pdf Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување, бр.08-17 од 05.01.2015 година на ТРД ТВ СКОПЈЕ ДОО Скопје

pdf Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување, бр.08-21 од 05.01.2015 година на Трговското радиодифузно друштво К ТРИ ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Куманово 

pdf Решение за бришење од регистарот на радиодифузери, на Радиодифузното трговско друштво ТЕЛЕВИЗИЈА СОНЦЕ ДООЕЛ Прилеп 

pdf Решение за запирање на покренатата постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Радиодифузното трговско друштво ТЕЛЕВИЗИЈА СОНЦЕ ДООЕЛ 

pdf Решение за запирање на покренатата постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД  ТЕЛЕВИЗИЈА КОЧАНИ-ЛД ДООЕЛ Кочани 

pdf Решение за запирање на покренатата постапка за одземање на дозволата за радио емитување на Трговското радиодифузно друштво БИ-КИ-АЛ ДООЕЛ Битола

pdfРешение за запирање на покренатата постапка за одземање на дозволата за радио емитување на Трговското Радио-Дифузно Друштво  Б-97 ДООЕЛ Битола 

pdfРешение за запирање на покренатата постапка за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД РАДИО ВАЛАНДОВО ДОО Валандово 

pdf Решение за запирање на покренатата постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД ТВ АМАЗОН ДООЕЛ Скопје 

pdf Решение за запирање на покренатата постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво ТВ ГУРРА ДООЕЛ Кичево 

pdf Решение за запирање на покренатата постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво Т.В. КАЛТРИНА Мазар Татеши, Струга ДООЕЛ

pdf Решение за запирање на покренатата постапка за одземање на дозволата за радио емитување на Трговското радиодифузно друштво ТВ КИСС, Злате ДООЕЛ Тетово 

 Accessibility

Accessibility