1

Oдлуки/акти од седница бр.14 од 22.03.2019

pdf Решение за преземање мерка јавна опомена на ТВ Телма – член 14 од Законот за медиуми 

pdf Одлука за промена на сопственичка структура на Трговското радиодифузно друштво ГОЛДИ ДООЕЛ Велес

pdf  Одлука со која се одобрува Годишен извештај за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2018 година 

pdf  Ставот на АААВМУ во однос на резултатот од извршената ревизија од независниот ревизор за 2018 година