Oдлуки/акти од седница бр.19 од 24.04.2019

pdfРешение за преземање мерка – јавна опомена ТРД КОМПАНИ 21-М ДООЕЛ Скопје чл.92 ставови 1 и 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

pdfРешение за преземање мерка – јавна опомена ТРД КОМПАНИ 21-М ДООЕЛ Скопје чл.14 од Законот за медиуми

pdfРешение за преземање мерка – јавна опомена ТРД КОМПАНИ 21-М ДООЕЛ Скопје чл.50 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

pdfРешение за преземање мерка – јавна опомена ТРД КОМПАНИ 21-М ДООЕЛ Скопје чл.64 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

pdfРешение за преземање мерка – јавна помена ТРД КОМПАНИ 21-М ДООЕЛ Скопје чл.92 ставови 1 и 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

pdfРешение за преземање мерка – јавна опомена ТРД 1 ТВ ДООЕЛ Скопје чл.64 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

pdfРешение за јавно опоменување и за исклучување на реемитување на програмски сервиси ДТ ПЕТ НЕТ ДОО Гевгелија

pdfРешение за јавно опоменување и за исклучување на реемитување на програмски сервис ТРД КАБЕЛ ДОО Струмица

pdfЗаклучок за покренување прекршочна постапка против ТРД 1 ТВ ДООЕЛAccessibility

Accessibility