1

Oдлуки/акти од седница бр.19 од 29.03.2018

pdfОдлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво Телеканал А1 ДООЕЛ Струмица