1

Oдлуки/акти од седница бр.23 од 04.05.2018

pdf Одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување на програмски сервис со претежно забавен општ формат, на македонски јазик, албански јазик и турски јазик, кој ќе се емитува преку јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс, на регионално ниво 

pdf Одлука за одбивање на Писмено барање од ТРД 24 ВЕСТИ ДООЕЛ Штип за донесување одлука за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за телевизиско емитување на државно ниво преку дигитален терестријален мултиплекс

pdfОдлука за одбивање на Писмено барање од ТРД КОМПАНИ 21-М ДООЕЛ Скопје  за донесување одлука за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за телевизиско емитување на државно ниво преку дигитален терестријален мултиплекс