1

Oдлуки/акти од седница бр.33 од 08.08.2018

pdfОдлука со која се дозволува промена во сопственичката структура на ТРД РТВ ДРИНИ ДООЕЛ Струга

pdf Одлука за утврдување на постоење недозволена медиумска концентрација кај Друштвото со ограничена одговорност за радио-дифузија Митаноски Веле СУПЕР РАДИО Охрид ДООЕЛ