1

Oдлуки/акти од седница бр.35 од 22.08.2018

pdf Одлука за доделување финансиска помош – донација за справување со последиците од пожарите во пошироката околина на градот Атина – Република Грција 

pdf Решение за запирање на покренатата постапката за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД БИ-КИ-АЛ ДООЕЛ 

pdfРешение за запирање на покренатата постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД Телевизија ИРИС ДОО Штип