1

Oдлуки/акти од седница бр.43 од 31.10.2018

pdf Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД РТВ ОРБИС Битола ДООЕЛ – во стечај (со претходен назив ТРД РТВ ОРБИС Битола ДООЕЛ)