1

Oдлуки/акти од седница бр.46 од 12.12.2018

pdf Одлука за одбивање на Писменoто барање од заинтересираната страна, за донесување одлука за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на регионално ниво – подрачјето на град Скопје