1

Oдлуки/акти од седница бр.10 од 27.02.2020

pdfРешение за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување ТВ Калтрина Мазар Татеши, Струга ДООЕЛ бр.08-55 од 05.01.2015 година

pdfРешение за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за радио емитување за ЕКО Радио ДООЕЛ Пробиштип бр.08-120 од 05.01.2015 година

pdfРешение за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за радио емитување за Б-97 ДООЕЛ Битола бр.08-87 од 05.01.2015 година