1

Oдлуки/акти од седница бр.15 од 25.03.2020

pdf  Одлука за доделување финансиска помош-донација за справување со последиците од Коронавирусот Covid-19 

pdf   Одлука со која се одобрува зголемување на Финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2020 година 

pdf Одлука со која се одобрува Годишниот извештај за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2019 година

pdf  Став на Агенцијата во однос на резултатот од извршена ревизија 

pdf Решение за запирање на покренатата постапка за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД ЈОН-РАДИО ДОО Струга