Oдлуки/акти од седница бр.23 од 24.08.2021

pdfОдлука за доделување на дозвола за радио емитување на подрачје на општина Ново Село.pdf

pdfОдлука за утврдување недозволена медиумска концентрација кај ТРД ТВ НОВА ДОО Гевгелија.pdf

pdfРешение за јавно опоменување и за исклучување на програмски пакет за ТРД КАБЕЛ-НЕТ ДОО Струмица.pdf

pdfРешение за јавно опоменување и за исклучување на програмски пакет за ТРД СИТИ ТВ ДООЕЛ Скопје член 50.pdf

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена за прекршување на член 55 ставови 5, 6 и 7 од ЗААВМУ за ТРД ТВ-ЕДО ДООЕЛ с.Љубин, Сарај .pdf

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена за прекршување на член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ за ТРД ТВ-ЕДО ДООЕЛ с.Љубин, Сарај.pdf

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена за прекршување на член 98 став 2 од ЗААВМУ и на член 14 став 4 од Правилникот за нови рекламни техники за ТРД КТВ ДООЕЛ Кавадарци.pdf

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена за прекршување на член 98 став 2 од ЗААВМУ и на член 14 став 4 од Правилникот за нови рекламни техники ТРД ТВ-ЕДО ДООЕЛ с.Љубин, Сарај.pdf

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена заради прекршување на член 14 од Законот за медиуми за ТРД СИТИ ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје.pdf

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена заради прекршување на член 14 од Законот за медиуми за ТРД ТВ-ЕДО ДООЕЛ с.Љубин, Сарај,.pdf

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена заради прекршување на член 92 став 3 од ЗААВМУ за ТРД ТВ КОХА Меваип ДООЕЛ Тетово .pdfAccessibility

Accessibility