Oдлуки/акти од седница бр.32 од 10.09.2020

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена за ТРД КОМПАНИ 21-М ДООЕЛ Скопје за повреда на член 50 став 3 од ЗААВМУ

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена за ТРД КОМПАНИ 21-М ДООЕЛ Скопје за повреда на член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена за ТРД ТВ К&М Кисс&Менада ДООЕЛ Тетово за повреда на член 64 став1 од ЗААВМУ

pdf Решение за преземање мерка јавна опомена за ТРД ТВ КАНАЛ ВИС ДООЕЛ Струмица за повреда на член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ

pdf Решение за преземање мерка јавна опомена за ТРД ТВ ПОЛОГ ДООЕЛ Тетово за повреда на член 64 став1 од ЗААВМУ

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена за ТРД ТВ ШУТЕЛ ДООЕЛ Скопје за повреда на член 92 став 3 од ЗААВМУ

pdf Решение за преземање мерка јавна опомена за ТРД ШУТЕЛ ДОО Скопје за повреда на член 64 став 1 од ЗААВМУ

pdf Решение за преемање мерка јавна опомена за ТРД ШЕЊА ДООЕЛ Скопје а повреда на член 55 став 4 од ЗААВМУ

pdf Решение за преземање мерка јавна опомена за КЛАН МАЦЕДОНИА за повреда на член 50 став 3 од ЗААВМУ

pdf Решение за преземање мерка јавна опомена за МРТ2 за повреда на член 64 став 1 од ЗААВМУ

pdf Решение за преземање мерка јавна опомена за ТВ СОНЦЕ ДООЕЛ Прилеп за повреда на член 64 став 1 од ЗААВМУAccessibility

Accessibility