Oдлуки/акти од седница бр.38 од 24.12.2021

pdfЗаклучок за начинот на одржување на седници на Совет.pdf

pdfОдлука за поведување на постапка за утврдување на постоење на недозволена медиумска концентрација по службена должност кај ТРД СИТИ Телевизија ДООЕЛ Скопје.pdf

pdfРешение за запирање на поведена постапка за утврдување медиумска концентрација кај ТРД ТВ НОВА ДОО Гевгелија.pdf

pdfРешение за јавно опоменување и за исклучување на реемитување на програмските сервиси на МТЕЛ ДООЕЛ Скопје.pdf

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена за ТРД АЛФА Скопје за повреда на член 50 став 3 од ЗААВМУ.pdf

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена за ТРД СИТИ Телевизија ДООЕЛ Скопје за повреда на член 92 став 1 од ЗААВМУ.pdf

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена за ТРД ТВ ДУЕ ДООЕЛ Гостивар за повред а на член 55 став 5 од ЗААВМУ.pdf

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена за ТРД ТВ ДУЕ ДООЕЛ Гостивар за повреда на член 14 од Закон за медиуми.pdf

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена за ТРД ТВ ДУЕ ДООЕЛ Гостивар за повреда на член 51 став 1 од ЗААВМУ.pdf

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена за ТРД ТВ ДУЕ ДООЕЛ Гостивар за повреда на член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ.pdfAccessibility

Accessibility