Oдлуки/акти од седница бр.41 од 03.11.2022

pdfЗаклучок за поведување на прекршочна постапка за Друштвото за телекомуникации СКУПИ КАБЛЕ ДОО Скопје

pdfОдлука за доделување дозвола за тв емитување преку ЈЕКМ што не користи ограничен ресурс на локално ниво.pdf

pdfОдлука за промена на сопственичка структура за Радио Ла Коста Виница

pdfРешение за преземање мерка-јавна опомена за ТРД Алсат-М за прекршување на член 50 став 3 од ЗААВМУ и член 22 став2 од Правилникот за заштита на малолетните лица

pdfРешение за преземање мерка-јавна опомена за ТРД Алсат-М за прекршување на член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ

pdfРешение за преземање мерка-јавна опомена за ТРД Алсат-М за прекршување на член 98 став 2 од ЗААВМУ и член 14 став 2 од Правилникот за нови рекламни техники

pdfРешение за преземање мерка-јавна опомена за ТРД Алфа ТВ за прекршување на член 50 став 3 од ЗААВМУ и член 22 став 2 од Правилникот за заштита на малолетните лица

pdfРешение за преземање мерка-јавна опомена за ТРД Компани 21-М за прекршување на член 55 ставови 6 и 7 од ЗААВМУ

pdfРешение за преземање мерка-јавна опомена за ТРД Сител за прекршување на член 50 став 3 од ЗААВМУ и член 19 од Правилникот за заштита на малолетните лицаAccessibility

Accessibility