Oдлуки/акти од седница бр.45 од 21.12.2022

pdfЗаклучок за испраќање Информација до МВР за сомневање за сторена повреда на авторските и сродните права.pdf

pdfЗаклучок за покренување прекршочна постапка против операторот ТОТАЛ ТВ за прекршување на член 143 став 3 од ЗААВМУ.pdf

pdfЗаклучок за покренување прекршочна постапка против ТРД АЛСАТ-М за прекршување на член 98 став 2 од ЗААВМУ.pdf

pdfЗаклучок за покренување прекршочна постапка против Универзитетско радио СТУДЕНФ ФМ за прекршување на член 51 став 1 од ЗААВМУ.pdf

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена за ТРД ПРОТЕЛ Пробиштип за прекршување на член 64 став 1 од ЗААВМУ.pdf

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена за ТРД Т.В.Калтрина Струга за прекршување на член 14 од Законот за медиуми.pdfЗ

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена за ТРД Т.В.Калтрина Струга за прекршување на член 50 став 3 од ЗААВМУ.pdf

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена за ТРД Т.В.Калтрина Струга за прекршување на член 51 став 1 од ЗААВМУ.pdf

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена за ТРД Т.В.Калтрина Струга за прекршување на член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ.pdfР

 Accessibility

Accessibility