Oдлуки/акти од седница бр.8 од 16.03.2021

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена за МРТ2 за прекршување на чл.50 став 3 од ЗААВМУ и чл.22 став 2 од ПРавилникот за заштита на малолетните лица.pdf

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена за МРТ2 за прекршување на чл.51 став 1 од ЗААВМУ.pdf

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена за МРТ3 за прекршување на чл.14 од Законот за медиуми.pdf

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена за МРТ3 за прекршување на чл.51 став1 од ЗААВМУ.pdf

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена за МРТ4 за прекршување на чл.14 од Законот за медиуми.pdf

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена за МРТ4 за прекршување на чл.51 став1 од ЗААВМУ.pdf

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена за МРТ4 за прекршување на чл.92 став 1 од ЗААВМУ.pdf

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена за МРТ5 за прекршување на чл.50 став3 од ЗААВМУ и чл.19 од Правилникот за заштита на малолетните лица.pdf

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена за МРТ5 за прекршување на чл.51 став 1 од ЗААВМУ.pdf

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена за ТРД ИРИС Штип за прекршување на чл.50 став 3 од ЗААВМУ и чл.19 од ПРавилникот за заштита на малолетните лица.pdf

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена за ТРД КЛАН МАЦЕДОНИА Тетово за прекршување на чл.14 од Законот за медиуми.pdf

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена за ТРД КОМПАНИ 21-М Скопје за прекршување на чл.92 став 1 од ЗААВМУ.pdfAccessibility

Accessibility