Oдлуки/акти од седница бр.11 од 22.03.2023

Решение за запирање на покрената постапка за одземање на дозвола на ТРД ТВ Калтрина Струга

Решение за запирање на покрената постапка за одземање на дозвола на ТРД ТВ Шутел Скопје

Решение за запирање на покрената постапка за одземање на дозвола на ТРД Радио 5 Чоки Прилеп

Решение за запирање на покрената постапка за одземање на дозвола на РТД Арачина

Решение за запирање на покрената постапка за одземање на дозвола на ТРД Радио РЕД ФМ Тетово

Одлука за промена на сопственичка структура Радио ПРО ФМ Гостивар

Одлука за промена на сопственичка структура на радио ПРО ФМ Гостивар

Решение за запирање на покрената постапка за одземање на дозвола на ТРД Радио Валандово

Решение за запирање на покрената постапка за одземање на дозвола на ТРД Радио Канал 77

Решение за запирање на покрената постапка за одземање на дозвола на РТД Метрополис Радио Скопје

Решение за запирање на покрената постапка за одземање на дозвола на ТРД Галакси 2002 Кавадарци

Решение за запирање на покрената постапка за одземање на дозвола на ТРД Радио Ла Коста Виница

Решение за запирање на покрената постапка за одземање на дозвола на ТРД ТВ ЕРА Скопје

Решение за запирање на покрената постапка за одземање на дозвола на ТРД Радио Медисон Кичево

Решение за запирање на покрената постапка за одземање на дозвола на ТРД ТВ Спектра Лабуништа

Решение за запирање на покрената постапка за одземање на дозвола на ТРД ТВ Здравкин ВелесAccessibility

Accessibility