Прв програмски сервис МРА 1

2024 година

Извештаи од спроведени надзори

Импресум; Информации достапни до корисниците; Идентификација на радиодифузер

Редовен административен надзор МРА 1 –  (член 14 Закон за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 01.02.2024

Заштита на малолетни лица; Почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; Обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество

Редовен програмски надзор  МРА 1 – (членови 53, 54, 55, 98, 99, 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 01.02.2024

Употреба на јазик; Времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите; Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за изворно создадени  програми

Редовен програмски надзор  МРА 1 – (член 64, член 90 и член 92 став 4 од ЗААВМУ) – 01.02.2024


2023 година

Извештаи од спроведени надзори

Импресум; Информации достапни до корисниците; Идентификација на радиодифузер

Редовен административен надзор –  МРА 1– (член 14, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 10.02.2023

Правила за емитување комерцијални комуникации, обезбедување квизови или други облици на наградно учествување, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање и емитување игри на среќа

Редовен административен надзор МРА 1 – (членови 53, 54, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 10.02.2023

2022 година

Извештаи од спроведени надзори

Импресум; Информации достапни до корисниците; Идентификација на радиодифузер

Редовен административен надзор – МРА 1 – (член 14, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 27.01.2022

Заштита на малолетни лица; Почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; Обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество

Редовен програмски надзор – МРА 1 – (член 53, 54, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 27.01.2022

Употреба на јазик; Времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите; Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за изворно создадени  програми

Редовен програмски надзор – МРА 1 (член 64, член 90, член 92 став 4 од ЗААВМУ) – 27.01.2022


2021 година

Извештаи од спроведени надзори

Употреба на јазик; Времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите; Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за изворно создадени  програми

Редовен програмски надзор  МРА 1 (член 64, член 90, член 92 став 4 од ЗААВМУ) – 21.01.2021

Импресум; Информации достапни до корисниците; Идентификација на радиодифузер

– Редовен административен надзор МРА 1 (член 14 од Закон за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 26.01.2021

Заштита на малолетни лица; Почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; Обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество

– Редовен програмски надзор МРА 1 (член 53, 54, 98, 99, 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 26.01.2021

 

2019 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена

 Употреба на јазик; Времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите;Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Контролен програмски надзор – Прв програмски сервис (МРА 1) (член 92 став 4 од ЗААВМУ) – 21.05.2019

–  Редовен административен надзор – Прв програмски сервис (МРА 1) (член 64, член 90, член 92 став 4 од ЗААВМУ) – 19.02.2019

Импресум; Информации достапни до корисниците; Идентификација на радиодифузер

– Редовен административен надзор – Прв програмски сервис (МРА 1) (член 14 од ЗМ, член 51 став 1, член 97 од ЗААВМУ) – 20.02.2019

Обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество; Користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; Eмитување игри на среќа

– Редовен програмски надзор – Прв програмски сервис (МРА 1) (член 52, 53, 54, 93, 94, 98, 99, 101 од ЗААВМУ) – 20.02.2019


2020 година

2018 година

2017 година

2016 година

2015 година

 2014 година

 Accessibility

Accessibility