Седница бр.31 – 18.09.2017

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 31-та седница ја закажува за 18.09.2017 година (понеделник), со почеток во 15:30 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

1. Усвојување на Предлог-записник од 30-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 04.09.2017 година.

2. Предлог-одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД ТВ Скопје ДОО Скопје.

3. Информација во врска со отпочнатата постапка за бришење на Друштвото за сателитска радио дифузија „ЕРА САТ“ ДООЕЛ Скопје од Централниот регистар на Република Македонија, со цел заземање став на Советот на Агенцијата во врска со понатамошните активности.

4. Разно.Accessibility

Accessibility