1

Сити Телевизија (ТВ Амазон)

2021 година

Извештаи од спроведени надзори

Јавност во рабоатата на издавачите на медиуми

Редовен административен надзор Сити Телевизија – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 24.11.2021

Употреба на јазикот во програмите на радиодифузерите, емитување најмалку 12 часа програма, емитување најмалку 30% програма изворно создадена како македонски аудио или аудиовизуелни дела

Вонреден програмски надзор – Сити Телевизија (член 92 став 1 од ЗААВМУ) – 24.11.2021

Контролен програмски надзор – Сити Телевизија (член 92 став 3 од ЗААВМУ) – 24.11.2021

Редовен програмски надзор ТВ Сити – (член 64, член 90 и член 92 ставови 1 и 3) – 28.07.2021

  • Решение запреземање мерка јавна опомена Телевисија Сити – (член 92 став 3 од ЗААВМУ) – 02.09.2021

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

Контролен административен надзор – Сити Телевизија (член 14 од Законот за медиуми) – 24.11.2021

Редовен административен надзор ТВ Сити – (член 14 од Законот за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 26.07.2021

  • Решение за преземање мерка јавна опомена Сити Телевизија – (член 14 од Законот за медиуми) – 25.08.2021

Заштита на малолетните лица, Правила за емитување аудиовизуелни комеријални комуникации, обврски при обезбедување квизови или други облици на наградно учество, користење телефонски услугисо додадена вредност и телефонско гласење, емитување игри на среќа

Контролен програмски надзор – Сити Телевизија (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 24.11.2021

Редовен програмски надзор ТВ Сити – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 26.07.2021

  • Решение за преземање мерка јавна опомена Сити Телевизија – (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 25.08.2021

2020 година

2016 година

2015 година