ТВ КАНАЛ 21

2019 година

Извештаи од спроведни надзори:

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола

– Вонреден административен надзор ТВ Канал 21 (член 22 од Правилник за за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 18.06.2019

Програмски концепт

– Редовен административен надзор ТВ Канал-21 (член 15 став 5 од Закон за медиуми) – 15.05.2019

Изречени мерки:

Јавна опомена – ТВ Канал 21 (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 06.06.2019

 

2018 година

Извештаи од спроведни надзори:

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола

– Вонреден административен надзор ТРД Канал 21 ДООЕЛ Велес – (член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 12.06.2018

 Спроведување на програмскиот концепт

– Контролен административен надзор – ТРД Канал – 21 ДООЕЛ Велес – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 16.07.2018

– Контролен административен надзор – ТРД Канал-21 ДООЕЛ Велес – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 04.06.2018

– Редовен административен надзор – ТРД Канал – 21 ДООЕЛ Велес – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 19.04.2018

– Редовен административен надзор – ТРД Кaнал-21 ДООЕЛ Велес  – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 19.04.2018

Изречени мерки:

 Спроведување на програмскиот концепт

– Решение за преземање мерка опомена ТРД Канал 21 ДООЕЛ Велес – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 10.05.2018

– Решение за преземање мерка опомена против – ТРД Канал 21  ДООЕЛ Велес– (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 25.04.2018


2017 година

 Accessibility

Accessibility