ТВ Кисс

2016 година:

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТРД ТВ Кисс ДООЕЛ Тетово – (член 75 став 1 и став2; член 75-а став1 точка б и став 2; член 75-б од Изборниот законик)


 2015 година:

– Контролен надзор врз работата на ТВ Кисс ДООЕЛ Тетово – (во целост постапил по решението член 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ Кисс ДООЕЛ Тетово – (во целост постапил по решението)

– Решение за преземање мерка против ТВ Кисс ДООЕЛ Тетово – ( член 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Кисс ДООЕЛ Тетово – ( член 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Кисс ДООЕЛ Тетово – (не се констатирани прекршувања)

– Решение за преземање мерка против ТВ Кисс ДООЕЛ Тетово – (член 92 ставови 1 и 14 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиусмки услуги)

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Кисс ДООЕЛ Тетово – (член 92 ставови 1 и 14 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиусмки услуги)


2014 година:

– Извештај од редовниот надзор на програмски сервис ТВ Кисс ДООЕЛ Тетово емитуван на 4 август 2014 (член 50 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовниот надзор на програмски сервис ТВ Кисс ДООЕЛ Тетово емитуван на 4 август 2014(член 100 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуени меиумски услуги)

– Извештај од редовниот надзор на програмски сервис ТВ Кисс ДООЕЛ Тетово емитуван на 4 август 2014 (член 99 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиусмки услуги)

– Извештај од редовниот надзор на програмски сервис ТВ Кисс ДООЕЛ Тетово емитуван на 4 август 2014(член 98 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовниот надзор на програмски сервис ТВ Кисс ДООЕЛ Тетово емитуван на 4 август 2014 (член 54 став 9 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од контролниот надзор на програмскиот сервис на Трговско радиодифузно друштво ТВ Кисс, ДООЕЛ Тетово, емитуван на 7 октомври 2014 (член 50 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од контролниот надзор на програмскиот сервис на ТВ Кисс, ДООЕЛ Тетово, емитуван на 7 октомври 2014 (без констатиран прекршок)

– Извештај од контролниот надзор на програмскиот сервис на ТРД ТВ Кобра ДОО Радовиш, емитуван на 12 октомври 2014 (член 98 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги).

– Извештај од контролниот надзор на програмскиот сервис на ТРД ТВ КИСС ДООЕЛ Тетово, емитуван на 7 октомври 2014 година (член 99 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги).

– Извештај од контролниот надзор на програмскиот сервис на ТРД ТВ КИСС ДООЕЛ Тетово, емитуван на 7 октомври 2014 година член 100 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги).

– Извештај од контролниот надзор на програмскиот сервис на ТРД ТВ КИСС ДООЕЛ Тетово, емитуван на 7 октомври 2014 година (член 99 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги).

– Извештај од контролниот надзор на програмскиот сервис ТВ КИСС ДООЕЛ Тетово (член 98 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумси куслуги)

– Решение за преземање мерка против “ТВ Кисс” Тетово (член 100 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Решение за преземање мерка против “ТВ Кисс” Тетово (член 50 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Решение за преземање мерка против “ТВ Кисс” Тетово (член 54 став 9 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Решение за преземање мерка против “ТВ Кисс” Тетово (член 98 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Решение за преземање мерка против “ТВ Кисс” Тетово (член 99 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)Accessibility

Accessibility