ТВ Ускана

2015 година:

Извештаи од спроведени надзори:

Почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; Обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облинци на наградно учество; Користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; Eмитување игри на среќа 

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Ускана ДООЕЛ Кичево – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 25.06.2015

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Ускана ДООЕЛ Кичево -(член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 25.06.2015

Заштита на изворот на информации

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Ускана ДООЕЛ Кичево – (член 12 од Законот за медиуми) – 24.06.2015

Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Редовен надзор врз работата на ТВ Ускана ДООЕЛ Скопје – (член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ) – 22.06.2015

Изречени мерки:

Информации достапни до корисниците

– Решение за реземање мерка против ТВ Ускана ДООЕЛ Кичево – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 06.03.2015

Заштита на изворот на информации

– Решение за реземање мерка против ТВ Ускана ДООЕЛ Кичево – (член 12 од Законот за медиуми) – 06.07.2015

Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Решение за преземање мерка против ТВ Ускана ДООЕЛ Кичево – (член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ) – 22.06.2015

– Решение за преземање мерка против ТВ Ускана ДООЕЛ Кичево – (член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ) – 22.06.2015


2014 година

 Accessibility

Accessibility