ВВВ-ИНТЕРНЕТ ГРУП ДООЕЛ Куманово

2018 година

Извештај од спроведен надзор:

Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси

– Редовен програмски надзор – (член 64 став 2 и член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 23.04.2018


2017 година

Изречена мерка:

Реемитување на програмски сервиси

Решение со кое се огласува за ништовно Решението за опоменување и за исклучување на реемитувањето на програмски сервиси од 07.09.2017


2016 година

2015 година

2014 година 

 

 Accessibility

Accessibility