ИЗБОРНА ЛЕГИСЛАТИВА

image_pdfimage_print

alt  Образец за извештај за рекламен простор

alt  Пречистен текст на Изборниот законик

alt   Закон за изменување и дополнување на Изборниот законик за 2014 година
alt  Извадок од Изборниот законик за 2014 година
alt  Концепт за мониторинг на радио и телевизиските програмски сервиси
alt Mетодологија за мониторинг на изборното медиумско претставување преку радиотелевизиските програмски сервиси за време на изборни процеси
alt Специфичностите на методологијата за мониторингот на изборните процеси во 2014 година
altМислење на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во врска со законската обврска на Собранискиот канал да емитува бесплатно политичко претставување
altПроцедура за постапување на Стручната служба при утврдување прекршувања на Изборниот законик во 2014
alt Презентација за правила за медиумско претставување во изборната кампањаAccessibility

Accessibility