1

Ставови на публиката

Истражувања:

pdf Истражување на мислењето на публиката во Република Македонија – 2017 година

pdfИстражување на мислењето на публиката за радио и ТВ програмите – 2014 година
pdfИспитување на мислењето на публиката за различни програми на домашните телевизиски и радио канали – 2013 година
pdfИстражување на мислењето на публиката за потребите на Советот за Радиодифузија на РМ – 2012 година
pdfИспитување на мислењето на публиката – 2009 година