2015 година

Извештаи од спроведени надзори/изречени мерки опомена

Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Изваштај од редовен надзор врз работата на ТВ Алфа ДООЕЛ Скопје – (член 92 ставови 4 и 6 од ЗААВМУ) – 04.12.2015

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Алфа ДООЕЛ Скопје – (член 92 ставови 4 и 6 од ЗААВМУ) – 04.12.2015

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Алфа ДООЕЛ Скопје – (член 92 ставови 4 и 6 од ЗААВМУ) – 04.12.2015

– Извештаи од редовен надзор врз работата на ТВ Алфа ДООЕЛ Скопје – (член 92 ставови 4 и 6 од ЗААВМУ) – 04.12.2015

– Извештај од контролниот надзор врз работата на ТВ Алфа ДООЕЛ Скопје – (член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ) – 08.04.2015

– Извештај од редовниот надзор врз работата на ТВ Алфа ДООЕЛ Скопје – (член 92 ставови 8 и 9 од  ЗААВМУ) – 17.02.2015

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Алфа ДООЕЛ Скопје – (член 92 ставови 8 и 9 од ЗААВМУ) – 15.01.2015

Заштита на малолетни лица; Почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; емитување игри на среќа

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Алфа ДООЕЛ Скопје – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 93, член 94 од ЗААВМУ) – 23.09.2015

– Извештај од редовниот надзор врз работата на ТВ Алфа ДООЕЛ Скопје – (член 50 став 3, член 52, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 93, член 94 од ЗААВМУ) – 18.02.2015

– Извештај од редовниот надзор врз работата на ТВ Алфа ДООЕЛ Скопје – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 93, член 94 од ЗААВМУ) – 18.02.2015

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Алфа ДООЕЛ Скопје – (член 50 став од ЗААВМУ) – 10.02.2015

Употреба на јазик

– Извештај од редовниот надзор врз работата на ТВ Алфа ДООЕЛ Скопје – (член 64 од ЗААВМУ) – 09.02.2015

– Извештај од контролниот надзор врз работата на ТВ Алфа ДООЕЛ Скопје (член 64 став 1 од ЗААВМУ) – 20.01.2015

Времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите

– Извештај од редовниот надзор врз работата на ТВ Алфа ДООЕЛ Скопје – (член 90, член 92 ставови 4 и 6 од ЗААВМУ) – 20.02.2015

 

 

 

 Accessibility

Accessibility