2015 година

Извештаи од спроведени надзори/изречени мерки опомена

Почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; Обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облинци на наградно учество; Користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; Емитување игри на среќа

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Канал 5 Плус ДООЕЛ Скопје – (членови 53, 54, 55, 98, 100 и 100, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 18.03.2015

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Канал 5 Плус ДООЕЛ Скопје – (член 53, членови 54, 55, 98, 100 и 100, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 14.08.2015

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Канал 5 Плус ДООЕЛ Скопје –  (член 53, членови 54, 55, 98, 100 и 100, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 14.08.2015

– Извештај од редовниот надзор врз работата на  ТВ Канал 5 Плус ДООЕЛ Скопје – (член 53, членови 54, 55, 98, 100 и 100, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 18.03.2015

– Извештај од редовниот надзор врз работата на Канал 5 Плус ДООЕЛ Скопје – (член 53, членови 54, 55, 98, 100 и 100, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 18.03.2015

Заштита на малолетни лица

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ Канал 5 Плус ДООЕЛ Скопје – (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 13.10.2015

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ Канал 5 Плус ДООЕЛ Скопје – (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 21.04.2015

– Извештај од контролниот надзор врз работата на ТВ Канал 5 Плус ДООЕЛ Скопје – (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 21.04.2015

Заштита на изворот на информации; Информации достапни до корисниците; Идентификација на радиодифузер

 – Извештај од редовен административен надзор врз работата на ТВ Канал 5 Плус ДООЕЛ Скопје – (член 12 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 17.08.2015

Обврски на радиодифузерите за емитување на европски дела и дела од независни продуценти

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Канал 5 Плус ДООЕЛ Скопје – (член 91 од ЗААВМУ) – 27.05.2015

Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ Канал 5 Плус ДООЕЛ Скопје – (член 92 став 14 од ЗААВМУ) – 28.04.2015

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Канал 5 Плус ДООЕЛ Скопје – (член 92 ставови 4 и 6 од ЗААВМУ) – 28.04.2015

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Канал 5 плус ДООЕЛ Скопје – (член 92 ставови 4 и 6 од ЗААВМУ) – 28.04.2015

– Извештај од редовен надзор на ТВ Канал 5 Плус ДООЕЛ Скопје – (член 64, член 90 и член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ) – 09.03.2015Accessibility

Accessibility