2015 година

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ Шутел ДООЕЛ Скопје  – (во целост постапил по решението)

– Решение за преземање мерка против ТВ Шутел ДООЕЛ Скопје  – (член 92 став 14 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ Шутел ДООЕЛ Скопје – (во целост постапил по решението односно ја отстранил извршената повреда на член 64 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиусмки услуги)

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ Шутел ДООЕЛ Скопје  – (во целост постапил по решението, односно ја отстранил извршената поцреда на член 92 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

–  Извештај од вонреден надзор врз работата на ТВ Шутел ДООЕЛ Скопје– (член 92 став 14 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ Шутел ДООЕЛ Скопје  – (во целост постапил по решението односно ја отстрани повредата од членот 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

– Решение за преземање мерка против ТВ Шутел ДООЕЛ Скопје – (член 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Шутел ДООЕЛ Скопје  – (не се констатирани прекршувања)

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Шутел ДООЕЛ Скопје – (член 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Шутел ДООЕЛ Скопје – (не се констатирани прекршувања на член 92 ставови 4 и 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Решение за преземање мерка против ТВ Шутел ДООЕЛ Скопје – член 92 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Решение за преземање мерка против ТВ Шутел ДООЕЛ Скопје  – (член 64 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Шутел ДООЕЛ Скопје  – (член 92 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Шутел ДООЕЛ Скопје  – (член 64 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)Accessibility

Accessibility