(ВИДЕО) Примена на правила за пласирање на производи и Примена на нови рекламни техники

Скопје, 13.05.2015г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, во рамките на проектот ИПА ТАИБ 2009 „Зајакнување на административните капацитети на телата задолжени за телекомуникации и медиуми за ефикасно регулирање на новите дигитални и повеќенаменски услуги“, на 07.05.2015 година одржа две работилници на тема: Примена на правила за пласирање на производи и Примена на нови рекламни техники. Видео материјалот од одржаните работилници може да го преземете на следниот линк:

Примена на правила за пласирање на производи и Примена на нови рекламни техникиAccessibility

Accessibility